Senteret sitt bannerbilde

FØR OG NÅ


Helsetjeneste i Ytre lyngen før 2003...

Før 2003 var det ikke etablert noen permanent daglig primærhelsetjeneste i Lenangen-området. Legene på Lyngseidet hadde av og til utekontordager i Sørlenangen, der også en lokal fysioterapeut hadde sitt virke.

Den gang hadde pasienter fra Russelv ytterst i Lyngen kommune altså 65 kilometers kjøring til legekontoret på Lyngseidet! Med gode værforhold var det over 1 times kjøring. På vinterstid var det ikke like enkelt. Av og til kom man slet ikke frem på grunn av vanskelige kjøreforhold og lange avstander.

Før rassikringen i Ura ble ferdigstilt i 2006 var ofte veien mellom Lenangen og Lyngseidet stengt, og området dermed isolert fra legene på Lyngseidet. Fergeforbindelsen fra Svensby til Breivikeidet kunne da være en mulighet for å komme seg "ut av distriktet", men tidvis - og ofte sammenfallende med stengt vei  i Ura - ble også veien over Breivikeidet stengt, og da var Lenangen området helt isolert. Helikopter kunne av og til være en mulighet, men helikoptertjeneste er avhengig av værforhold, så heller ikke dette var alltid en løsning.

Alf Teigen drev på daværende tidspunkt privat ambulansetjeneste med base på Lenangsøyra, og han hadde da en nøkkelrolle når området var isolert fra omverdenen. Mange Lenangsværinger har hatt Alf som fødselshjelper under slike forhold....

Etter 2003...

Christian Schousgaard kjøpte med velvillighet fra Lyngen kommune og daværende rådmann Hans Petter Myrland "Gammelskolen" i Sørlenangen for en rimelig pris i 2002. Bygget var den gang svært dårlig vedlikeholdt over flere år, men var likevel et bygg med mange muligheter og med en lang og viktig lokalhistorisk betydning.

Bygningen er siden kjøpet i 2002 totalrenovert i flere omganger. Bygget er betydelig utvidet, og vi disponerer i dag 370 m2, hvorav privatbolig utgjør 70 m2.

Vi råder over 1 legekontor med tilknyttet undersøkelsesrom. Dertil kommer ytterligere 2 behandlingsrom med PC, kontor og undersøkelsesfasiliteter.

Vi har i 2010 etablert et akuttmottak, der kritisk syke pasienter kan kjøres direkte inn på helsesentret på båre, direkte fra ambulanse. Utendørs oppvarmet tilkjørsel holder tilgangen fri for snø til enhver tid.

Vi har et velutstyrt laboratorium, der vi kan utføre både lokale analyser og annen relevant prøvetaking, som videresendes til ulike laboratorier i hele Norge.

Laboratoriets kvalitet - herunder kvalitet på prøvetaking og apparatur og kalibrering - sikres via deltagelse i NOKLUS. Dette står for "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus", og er et samarbeid mellom Den norske legeforening, Helsedepartementet og det enkelte legekontor.

Det geografiske "opptaksområdet" for Lenangen helsesenter er naturlig sett fra Bensnes/Svensby og utover til Jægervatn, Lenangsøyra, Nordlenangen og Russelv. Imidlertid har mange pasienter fra resten av Lyngen kommune, samt Kåfjord, Storfjord og Tromsø kommuner, også valgt å ha fastlege i Sørlenangen.

I skrivende stund er 849 personer registrert med fastlege ved Lenangen helsesenter, ut av i alt 2824 personer med fastlege i Lyngen kommune.

Fremtiden...

La det være sagt: å drive solopraksis i et ytterdistrikt i Nordnorge uten økonomisk støtte er en risikosport! Det fordrer både engasjement og entusiasme i tillegg til en grunnleggende interesse for områdets befolkning og ikke minst for faget allmenn medisin.

Likevel så skal tjenesten være økonomisk bæredyktig. Den skal økonomisk kunne levere et overskudd noenlunde tilsvarende det man som lege ellers ville kunne oppnå på andre plasser i tilsvarende stillinger.

Så langt har det vært vanskelig å få til gode økonomiske resultater, til dels på grunn av store investeringer i utstyr og vedlikehold. Inntjening og utgifter baseres i en solopraksis i sakens natur på 1 enkelt lege, i motsetning til gruppepraksis, der både inntekter og utgifter deles.

Vi får ingen fast subsidiering fra hverken Lyngen kommune eller andre aktører, utover det som alle landets leger får.

Så lenge engasjementet er tilstede, og så lenge den personlige helse strekker til, så sklir de økonomiske forhold litt i bakgrunnen.

Sett fra Ytre Lyngen savner vi langsiktig planlegging av primærhelsetjenesten, både fra kommuneadministrasjonens side og fra politisk side. Dersom man klarte å etablere sikre og forutsigbare rammer, herunder økonomisk sikring av den bestående tjeneste, ville ting vært lettere.

Per dags dato saknes politiske visjoner og administrativ langsiktig planlegging angående primærhelsetjenesten i Ytre lyngen.