Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

MARITIM LEGETJENESTE


Helseundersøkelser og rådgivning av sjøfolk skjer i regi av Lenangen Medical Maritime ltd. Fakturaer utstedes av og betales til dette selskapet.

Christian Schousgaard er siden 2002 godkjent sjømannslege, og kan dermed utstede maritim helseerklæring for sjøfolk. (Også kallet maritim helseattest eller sjømannslegeattest.)

Slik godkjenning kan leger oppnå dersom de tilfredsstiller krav fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, jevnfør FOR-2014-06-05-805.

Når det gjelder offshore attest så har vi ikke lengre godkjenning for dette, ettersom regelverket ble endret 31.12.13. Etter denne dato er det nye krav til sertifisering av leger som godkjenner arbeidstakere i petroleumsindustrien. Per idag er behovet for off-shore lege ikke tilstede i Lyngen.

For arbeid på norske flyttbare innretninger gjelder følgende:
Arbeidstakere som tjenestegjør i stillinger som krever kompetansesertifikat skal ha helseerklæring i samsvar med forskrift om helseundersøkelse på skip, FOR-2014-06-05-805. Kravet fremgår av § 4 første ledd, jf. § 2 første ledd. Andre arbeidstakere om bord kan alternativt ha helseerklæring etter Petroleumstilsynets regelverk, jf. § 4 fjerde ledd.
Krav til helseerklæring for arbeidstakere på flyttbare innretninger går også fram av kvalifikasjons-forskriften § 70 (1). Hvilke stillinger som krever kompetansesertifikat er opplyst i § 3.

Det er med andre ord ikke sikkert at du trenger off-shore attest, men behøver en maritim helseattest? Sjekk med arbeidsgiver eller les lovverket ovenfor.

I FOR-2014-06-05-805 er anført "arbeidstaker som skal tiltre tjeneste på flyttbar innretning i stilling som ikke krever kompetansesertifikat etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk kan alternativt ha helseerklæring etter Petroleumstilsynets regelverk".

Når du møter legen i forbindelse med maritim helseattest så er det viktig å vite, at legen i dén situasjon ikke er din fastlege.

I dén situasjon er legen en myndighetsperson som  representerer og jobber på vegne av Sjøfartsdirektoratet (helseerklæring for arbeidstaker på skip og flyttbare innretninger) og Helsedirektoratet/Petroleumstilsynet (offshore attest). Han skal i denne situasjon ivareta myndighetenes krav til utøvelsen som sakkyndig ved vurderingen av om du er skikket til å utføre den jobben du skal til sjøs. I forskriften av 1. juli 2014 er denne utdelegerte myndighet til sjømannslegene innskjerpet.

"Safety first".

Likevel så vil du selvfølgelig som arbeidstaker kunne få råd og veiledning i forhold til spesifikke maritimmedisinske forhold. Du vil også kunne få hjelp til søknad om fravik fra gjeldende helsekrav, derom slikt behov oppstår og er indisert og tilrådelig.

Maritime helseattester utføres på dagen dersom behovet tilsier det.

Hverken du eller fartøyet du jobber på skal således "vente på time" for å få helseattest.

Prisen på maritime helseattester er 2.000 kroner. Dertil kan komme påslag for tilleggsunderøkelser eller andre tidskrevende forhold herunder saksbehandling i forhold til søknad om fravik fra gjeldende helsekrav.

Prisen avspeiler økte krav til kompetanse og resertifisering av sjømannsleger, noe som innebærer kostbare obligatoriske kurser og inntektstap pga fravær fra ordinært arbeid på grunn av disse. Det er nå også krav om at sjømannsleger har implementert et kvalitetssystem i henhold til internasjonalt annerkjent standard, eksempelvis "ISO 9001" eller "IMHA Quality."

I de fleste tilfeller har sjømannslegen avtale om direkte oppgjør med rederiet. Du slipper dermed å legge ut pengene på vegne av rederiet/arbeidsgiver.

Dersom du jobber for en arbeidsgiver som ikke har slik avtale (eller du ikke har noen arbeidsgiver når du får attesten) må attesten betales på forhånd. Vi kan på grunn av tidligere ubetale attester ikke gi kreditt hvis du ikke har avtale med enten rederiet eller oss på forhånd.

OBS: Du må medbringe ID, enten i form av sjøfartsbok, førerkort eller pass ved ALLE undersøkelser. Du anbefaler også at du medbringer ditt vaksinasjonsbevis, slik at sjømannslegen kan sjekke om dine vaksinasjoner er oppdaterte i forhold til aktuelt fartsområde, varighet med mer. Bruker du briller/linser må også disse medbringes.